16 Ocak 2016 Cumartesi

HASTANELERDE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

HASTANELERDE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI
10.04.2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe girmiş olan TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE gereği hastanelerin öncelikle Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alması gerekmektedir. Sözü edilen yönerge detayları ve hastanelerin zorunluluk nedenleri yer almaktadır:
KAPSAMDA OLAN İŞLETMELER:
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında
·         Dolduran
·         Paketleyen
·         Yükleyen
·         Gönderen
·         Alıcı
·         Boşaltan
·         Tank-konteyner / taşınabilir tank işletmecileri
Hastaneler kapsam içinde olan Paketleyen, Yükleyen, Gönderen ve/veya Alıcı kategorisinde yer almaktadır.
TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU:
1.       Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.
2.       Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.
Hastanelerde Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 kapsamında bulunan tehlikeli maddeler ile işlem yapmaktadır.
·         Sınıf 6.2: BM No. 2814(BULAŞICI MADDE, İNSANLARI ETKİLEYEN ), 2900(BULAŞICI MADDE, yalnızca HAYVAN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN) ve 3291 (TIBBİ ATIK)
·         Sınıf 7: Radyoaktif malzemelerdir. BM No. 2912 ila 2919, 2977, 2978 ve 3321 ila 3333.
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI BULUNDURMA ZORUNLULUĞU:
Hastanelerde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alındıktan sonra işletmelerin bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) ile çalışması gerekmektedir.
TMGD bulundurma, 22 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ ile 30.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TMGD bulundurma zorunluluğu aşağıdaki işletmeleri kapsamaktadır:
1.       Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,
2.       Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,
kapsamaktadır.
ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan kategori sıfır tehlikeli maddelerden hastanelerde bulunanlar aşağıdaki şekildedir:
·         Sınıf 6.2: BM No. 2814(BULAŞICI MADDE, İNSANLARI ETKİLEYEN ), 2900(BULAŞICI MADDE, yalnızca HAYVAN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN)
·         Sınıf 7: Radyoaktif malzemelerdir.
Yukarıdaki tehlikeli maddelerin işlem gördüğü hastanelerde faaliyet miktarına bakılmaksızın TMGD bulundurma zorunluluğu vardır. Zorunluluk Temmuz 2015’te başlamıştır.
HASTANELERDE TEHLİKELİ MADDELER İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER:
1.       TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ BAŞVURUSUNUN YAPILMASI:
BAŞVURU SÜRECİ:
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak isteyen işletmeler başvuru belgeleri ile birlikte işletmenin bulunduğu ildeki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvurmalıdır.
BAŞVURU BELGELERİ:
a)  Başvuru dilekçesi (EK -1),
                b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,
c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,
ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,
d) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli sicil belgeleri.
·        Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 YILDIR.
2.       TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI İLE ÇALIŞMA SÜRECİ:

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ile işletme SGK yetkilisinin E-devletinden sözleşme yapılmaktadır. Sözleşme sonrasında TMGD mevzuat gereği yapılması gereken çalışmaları yerine getirmektedir.
Zuhal SEYHAN
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com

15 Ocak 2016 Cuma

TMGDTEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Ülkemizin ADR Anlaşmasını imzalamasıyla birlikte ADR mevzuatında de yer alan 3526 adet tehlikeli maddeden herhangi birinin, gönderilmesi, paketlenmesi, taşınması, doldurulması, boşaltılması gibi işlerde faaliyet gösteren firmalar için 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğu getirilmiştir.
TMGD bulundurma zorunluluğu aşağıdaki işletmeleri kapsamaktadır:
1.       Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,
2.       Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,
kapsamaktadır.
Bu Kapsamda Sunduğumuz Hizmetlerimiz
· Firmanızca tedarik edilen veya üretilen tüm ürünlerin ADR açısından değerlendirmesi
· Firmanın operasyonel denetimi
· Üretim, depolama ve taşıma aşamaları için mevzuat ve güvenlik açısından sistem tasarımı
· Üretilen maddelerin mevzuata uygun olarak paketlenmesi ve etiketlenmesinin sağlanması
· Sevkiyat için gerekli olan evrakların ve teçhizatın belirlenmesi
· Ürünlerin taşınması için uygun araç ve ekipman seçimi
· Tehlikeli Madde ile çalışan personelin eğitimleri
· Olası risklerin değerlendirmeleri ve güvenlik raporu hazırlanması
· İdareye verilmesi gereken Yıllık raporların hazırlanması
· Yenilenen ADR hükümlerine göre sistem güncellemesi
· Saha güvenliği hizmeti
 


İşletmenizin TMGD bulundurma zorunluluğu konusunda detaylı bilgilendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Zuhal SEYHAN
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com