6 Ekim 2016 Perşembe

MSDS FORMLARINDA DEĞİŞEN İFADELER

H ve P İfadeleri


Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals ) Birleşmiş Milletler tarafından, tehlikeli kimyasalları aynı şekilde sınıflandırılması ve etiketlenmesi için geliştirilmiş bir sistemdir. 1 Haziran 2015 yılı itibariyle sadece GHS sistemi kullanılacaktır.
Bu sistemde eski AB sınıflandırma direktiflerinde geçen R-ibarelerinin (Risk Phrases) yerini Tehlike Cümleleri/Zarar ifadeleri (H-İfadeleri/H-İbareleri: Hazard Statements) ve S-ibarelerinin (Safety Phrases) yerini Önlem Cümleleri/Önlem İfadeleri (P-İfadeleri/P-İbareleri: Precautionary Statements) alacaktır.

ZARAR İFADELERİ

H200 Serisi: Fiziksel zarar ifadeleri ve kodları

·         H200 Kararsız patlayıcı.
·         H201 Patlayıcı; kütlesel patlama zararı.
·         H202 Patlayıcı; ciddi yansıtım zararı.
·         H203 Patlayıcı; yangın, patlama veya yansıtım zararı.
·         H204 Yangın veya yansıtım zararı.
·         H205 Yangında kütlesel patlamaya yol açabilir.
·         H220 Aşın alevlenir gaz.
·         H221 Alevlenir gaz.
·         H222 Aşın alevlenir aerosol.
·         H223 Alevlenir aerosol.
·         H224 Aşın alevlenir sıvı ve buhar.
·         H225 Çok alevlenir sıvı ve buhar.
·         H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
·         H228 Alevlenir katı.
·         H240 Isıtma patlamaya yol açabilir.
·         H241 Isıtma yangına veya patlamaya yol açabilir.
·         H242 Isıtma yangına yol açabilir.
·         H250 Hava ile temas ettiğinde ani yangınlara yol açabilir.
·         H251 Kendiliğinden ısınır; alev alabilir.
·         H252 Büyük miktarlarda kendiliğinden ısınır; yangına yol açabilir.
·         H260 Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar.
·         H261 Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayar.
·         H270 Yangına yol açabilir veya yangını şiddetlendirebilir; oksitleyici.
·         H271 Yangına veya patlamaya yol açabilir; güçlü oksitleyici.
·         H272 Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
·         H280 Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
·         H281 Soğutulmuş gaz içerir; soğuktan yanma veya yaralanmalara yol açabilir.
·         H290 Metalleri aşındırabilir.

H300 Serisi: Sağlığa ilişkin zarar ifadeleri ve kodları

·         H300 Yutulması halinde öldürücüdür.
·         H301 Yutulması halinde toksiktir.
·         H302 Yutulması halinde zararlıdır.
·         H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
·         H310 Cilt ile teması halinde öldürücüdür.
·         H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.
·         H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
·         H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
·         H315 Cilt tahrişine yol açar.
·         H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
·         H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
·         H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
·         H330 Solunması halinde öldürücüdür.
·         H331 Solunması halinde toksiktir.
·         H332 Solunması halinde zararlıdır.
·         H334 Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
·         H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
·         H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
·         H340 Genetik hasara yol açabilir.
·         H341 Genetik hasara yol açma şüphesi var.
·         H350 Kansere yol açabilir.
·         H351 Kansere yol açma şüphesi var.
·         H360 Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.
·         H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.
·         H362 Emzirilen çocuğa zarar verebilir.
·         H370 Organlarda hasara yol açar.
·         H371 Organlarda hasara yol açabilir.
·         H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.
·         H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir .
·         H300+H310 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde öldürücüdür.
·         H300+H330 Yutulduğunda veya solunduğunda öldürücüdür.
·         H310+H330 Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda öldürücüdür.
·         H300+H310+H330 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda öldürücüdür.
·         H301+H311 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde toksiktir.
·         H301+H331 Yutulduğunda veya solunduğunda toksiktir.
·         H311+H331 Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir.
·         H301 +H311+H331 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir.
·         H302+H312 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde zararlıdır.
·         H302+H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
·         H312+H332 Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
·         H302+H312+H332 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
·         H350İ Soluma ile kansere yol açabilir.
·         H360F Üremeye zarar verebilir.
·         H360D Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.
·         H361f Üremeye zarar verme şüphesi var.
·         H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
·         H360FD Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.
·         H361fd Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
·         H360Fd Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
·         H360Df Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi var.

H400 Serisi: Çevresel zarar ifadeleri ve kodları

·         H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
·         H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
·         H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
·         H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
·         H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

İlave zarar ifadeleri ve kodları

Avrupa Birliğinde ayrıca aşağıdaki diğer H ifadeleri kullanılır.
Fiziksel özellikler
·         EUH001 Kuru haldeyken patlayıcıdır.
·         EUH006 Hava ile teması halinde ve havasız ortamda patlayıcıdır.
·         EUH014 Su ile şiddetli tepkime verir.
·         EUH018 Kullanım sırasında alevlenen / patlayan buhar-hava karışımı oluşturabilir.
·         EUH019 Patlayıcı peroksitler oluşturabilir.
·         EUH044 Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski var.
Sağlığa ilişkin özellikler
·         EUH029 Su ile temasında toksik gaz çıkarır.
·         EUH031 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
·         EUH032 Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.
·         EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
·         EUH070 Gözle teması halinde toksiktir.
·         EUH071 Solunum yolunda aşınmaya yol açar.
Bazı karışımlara ilişkin ilave etiket unsurları/bilgileri
·         EUH 201/201A Kurşun içerir. Çocuklar tarafından çiğnenebilecek veya emilebilecek yüzeyler üzerinde kullanılmamalıdır.
Dikkat! Kurşun içerir.
·         EUH202 Siyanoakrilat. Tehlikelidir. Cildi ve gözleri saniyeler içinde yapıştırır. Çocukların erişiminden uzak tutun.
·         EUH203 Krom (VI) içerir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
·         EUH204 İzosiyanat içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
·         EUH205 Epoksi bileşenleri içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
·         EUH206 Dikkat! Diğer ürünlerle birlikte kullanmayın. Tehlikeli gazlar açığa çıkarabilir (klorür).
·         EUH207 Dikkat! Kadmiyum içerir. Kullanım esnasında tehlikeli dumanlar ortaya çıkar. İmalatçı tarafından sağlanan bilgilere başvurun. Güvenlik talimatlarına uyun.
·         EUH208 (Hassaslaştırıcı maddenin ismi) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.”
·         EUH209/209A Kullanım esnasında çok alevlenir hale gelebilir. Kullanım esnasında alevlenir hale gelebilir.
·         EUH210 Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.
·         EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ

P100 Serisi: Genel amaçlı önlem ifadeleri ve kodları

·         P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
·         P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
·         P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P200 Serisi: Tedbir amaçlı önlem ifadeleri ve kodları

·         P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
·         P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
·         P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
·         P211 Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.
·         P220 Kıyafetlerden/.. ./yanıcı malzemelerden uzak tutun/saklayın.
·         P221 Yanıcılarla/... karışmasını önleyici her türlü önlemi alın.
·         P222 Hava ile temasına izin vermeyin.
·         P223 Şiddetli tepkime ve alevlenme olasılığından dolayı, su ile herhangi olası temasından kaçının.
·         P230 ... ile ıslak tutun.
·         P231 Asal gaz ile elleçleyin.
·         P232 Nemden koruyun.
·         P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.
·         P234 Sadece orijinal kabında saklayın.
·         P235 Soğuk tutun.
·         P240 Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.
·         P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/.../malzeme kullanın.
·         P242 Sadece ateş almayan aletler kullanın.
·         P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
·         P244 Kısma vanalarını gres ve yağdan uzak tutun.
·         P250 Öğütme/şok/.../sürtünmeye maruz bırakmayın.
·         P251 Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.
·         P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
·         P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
·         P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
·         P263 Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının.
·         P264 Elleçlemeden sonra ... ile iyice yıkayın.
·         P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
·         P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
·         P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
·         P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
·         P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
·         P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
·         P282 Soğuk geçirmez eldiven/yüz kalkanı/göz koruyucu kullanın.
·         P283 Ateş/alev dayanıklı/geciktirici kıyafet giyin.
·         P284 Solunum koruyucu giyin.
·         P285 Yetersiz havalandırma varsa, solunum koruyucu giyin.
·         P231+P232 Asal gazla elleçleyin. Nemden koruyun.
·         P235+P410 Soğuk saklayın. Güneş ışığından koruyun.

P300 Serisi: Müdahale amaçlı önlem ifadeleri ve kodları

·         P301 Yutulması halinde:
·         P302 Cildin üzerinde olması halinde:
·         P303 Cildin(veya saçın) üzerinde olması halinde:
·         P304 Solunması halinde:
·         P305 Gözle teması halinde:
·         P306 Giysi ile teması halinde:
·         P307 Maruz kalınma halinde:
·         P308 Maruz kalınma veya etkileşme halinde:
·         P309 Maruz kalınma veya kendini kötü hissetme halinde:
·         P310 Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
·         P311 ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
·         P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
·         P313 Tıbbi tavsiye alın/doktorunuza başvurun.
·         P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.
·         P315 Hemen tıbbi tavsiye/müdahale alın.
·         P320 Özel acil müdahale gerekli (etikete bakın)
·         P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
·         P322 Özel önlemler (etikete bakın)
·         P330 Ağzınızı çalkalayın.
·         P331 Kustur MAYIN.
·         P332 Cilt tahrişi oluşması halinde:
·         P333 Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde:
·         P334 Soğuk suya batırın veya ıslak bandaja sarın.
·         P335 Ciltte kalan parçalan temizleyin.
·         P336 Donmuş kısımları ılık su ile eritin. Etkilenmiş alanı silmeyin.
·         P337 Göz tahrişinin geçmemesi halinde:
·         P338 Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli çalkalayın.
·         P340 Maruz kalan kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın.
·         P341 Nefes almakta güçlük çekiyorsa, maruz kalan kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın.
·         P342 Solunum bulgularının görülmesi halinde:
·         P350 Bol sabun ve su ile iyice yıkayın.
·         P351 Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
·         P352 Bol sabun ve su ile yıkayın.
·         P353 Cildinizi su/duş ile durulayın.
·         P360 Kirlenmiş giysi ve cildinizi, giysilerinizi çıkarmadan önce bol su ile hemen durulayın.
·         P361 Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın.
·         P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
·         P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
·         P370 Yangın çıkması durumunda:
·         P371 Büyük yangın ve büyük miktarlar durumunda:
·         P372 Yangın durumunda patlama riski.
·         P373 Yangın patlayıcılara ulaştığında, yangına MÜDAHALE ETMEYİN.
·         P374 Yangına makul bir mesafeden normal önlemler alarak müdahale edin.
·         P375 Patlama riskine karşı yangına uzaktan müdahale edin.
·         P376 Güvenli ise sızıntıyı durdurun.
·         P377 Gaz sızıntısına bağlı yangın: Sızıntı güvenli olarak durdurulmadan söndürmeyin.
·         P378 Söndürme için ... kullanın.
·         P380 Alanı boşaltın.
·         P381 Güvenli ise tüm tutuşturucu kaynaklarını ortadan kaldırın.
·         P390 Maddi hasarı önlemek için sıvı döküntüleri temizleyin.
·         P391 Döküntüleri toplayın.
·         P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
·         P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
·         P301+P330+P331 YUTULDUĞUNDA: ağzınızı durulayın. istifra etmeye ÇALIŞMAYIN.
·         P302+P334 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Soğuk suya daldırın/ıslak bezlerle sarın.
·         P302+P350 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile iyice yıkayın.
·         P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
·         P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
·         P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
·         P304+P341 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
·         P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
·         P306+P360 GİYSİ İLE TEMASI HALİNDE: Kirlenmiş giysi ve cildinizi, giysilerinizi çıkarmadan önce bol su ile hemen durulayın.
·         P307+P311 Maruz kalınma halinde: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
·         P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
·         P309+P311 Maruz kalınma veya kendini iyi hissetmeme halinde: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
·         P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
·         P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
·         P335+P334 Parçacıkları cildinizden hafifçe temizleyin. Soğuk suya daldırın/ıslak bezlerle sarın.
·         P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
·         P342+P311 Solunum bulguları gösterirse: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
·         P370+P376 Yangın durumunda: Güvenli ise sızıntıyı durdurun.
·         P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için ... kullanın, (uygun malzeme üretici tarafından belirtilir).
·         P370+P380 Yangın durumunda: Alanı boşaltın.
·         P370+P380+P375 Yangın durumunda: Alanı boşaltın. Patlama riskine karşı yangınla uzaktan savaşın.
·         P371+P380+P375 Büyük yangın ve büyük miktarlar durumunda: Tahliye alanı. Patlama riskine karşı yangına uzaktan müdahale edin.

400 Serisi: Depolama ile ilgili önlem ifadeleri ve kodları

·         P401 ... depolayın, (üretici tarafından belirtilir).
·         P402 Kuru yerde depolayın.
·         P403 İyi havalandırılan yerde depolayın.
·         P404 Kapalı kapta saklayın.
·         P405 Kilit altında saklayın.
·         P406 Aşındırıcılara karşı dayanıklı/dayanıklı bir iç astara sahip ... kapta depolayın.
·         P407 Yığınlar/paletler arasında hava boşluğu temin edin.
·         P410 Güneş ışığından koruyun.
·         P411 ... °C/... °F aşmayacak sıcaklıklarda depolayın.
·         P412 50 °C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.
·     P413 ... °C/... °F aşmayacak sıcaklıklarda ... kg/... lbs’den büyük kütle miktarları halinde depolayın.
·         P420 Diğer malzemelerden uzakta depolayın.
·         P422 İçindekileri ... altında depolayın.
·         P402+P404 Kuru alanda depolayanız. Kapalı bir kapta depolayın.
·         P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
·         P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.
·         P410+P403 Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılmış bir alanda depolayın.
·         P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.
·         P411+P235 ... °C/... °F aşmayacak sıcaklıklarda depolayın. Soğuk tutun.

500 Serisi: Bertaraf amaçlı önlem ifadeleri ve kodları

·         P501 İçeriği/kabı ... bertaraf edin.
·         P502 Geri dönüşüm/ Geri kazanım için üreticinizden/tedarikçinizden bilgi talep edin.