18 Mart 2017 Cumartesi

MESLEKİ EĞİTİM VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?


MESLEKİ EĞİTİM VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?
Ülkemizde gerek işverenler gerekse İSG profesyonelleri arasında en çok tartışılan ve çözüm aranan konulardan birisi olan mesleki belgelendirme olmaktadır.
Bu karmaşıklığı çözebilmek için iki farklı tanımı iyi bilmek gerekir. Mesleki Eğitim Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Belgesi tanımı karıştırılmaktadır.
Meslekî Yeterlilik Belgesi (MYB); Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden belgelere Mesleki Yeterlilik Belgesi denir.
Mesleki Eğitim Belgesi (MEB); örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitime katılıp başarılı olan kişilere verilen belgelere Mesleki Eğitim Belgesi denir.

İki tanımdan anlaşılacağı gibi MYB ve MEB arasındaki en önemli farklar;
MEB bir eğitimin ardından alınır, MYK için eğitime gerek olmadan direk sınava girilerek alınır.
MEB için Milli Eğitim Bakanlığı’ nın onayladığı kurumlardan eğitimler alınabilir, MYB için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan MYK’ dan akredite olmuş özel eğitim kurumları tarafından yapılan sınavlara girilip alınabilir.
MYB si olan kişinin ayrıyeten MEB almasına gerek yoktur, fakat MEB si olan kişinin MYB si alması zorunludur.
İki belge içinde ortak olan hususta şudur;
‘Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MEB ve MYB şartı aranmaz’
MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ
MEB için gerekli mevzuat düzenlemeleri; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimine Dair Yönetmelikle yapılmıştır.  Bu Yönetmeliğe göre;
(1) Ekteki dosyada yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur. MEB olarak kabul edilecek belgeler şunlardır;
a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,
c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,
ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,
d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,
g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri
(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (e) bendinde sayılan(1) kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.
Şu an için özel eğitim kurumları (2) nolu fıkraya göre  Milli Eğitim Bakanlığından onay alıp MEB si vermektedir. Fakat; burada tartışılan en önemli hususta eğer çalışan iş hayatına 1/1/2013’ten sonra başladıysa özel eğitim kurumlarından aldığı MEB geçersiz sayılmaktadır.
MYK’nın resmi web sitesinde Ulusal Meslek standartları yayınlanmaktadır. Yayınlanan bu standartlar arasında işletme bünyesinde yapılan işler yer alıyor ise o işte çalışan personele mutlaka Mesleki Eğitim Belgesi alınmalıdır. ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA ULAŞMAK IÇIN TIKLAYINIZ.
 Örneğin; otel bünyesinde bulunan bahçıvanların yaptığı iş tehlikeli olarak geçmektedir. MYK’nın yayınladığı Fidan Yetiştiricisi, Meyve Yetiştiricisi, gibi meslek standartları mevcuttur. Bu standartlardan uygun olanların aldırılarak personellerin belgelendirilmeleri gerekmektedir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ
MYB için gerekli mevzuat düzenlemeleri 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanuna dayanılarak hazırlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Bu tebliğ; yeni meslek standartları eklendikçe güncellenmektedir) ile belirlenmiştir.

5544 Sayılı MYK Kanuna göre;
EK MADDE 1
(1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz.
(2) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta bu maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde yapılır.
(3) Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
MYB alınırken yapılan harcamalar, çalışan sınavı kazandığı takdirde devlet tarafından işsizlik fonundan karşılanmaktadır. Sınav ücretlerinin ne kadarlık kısmının devletten karşılanacağı aşağıda verilmiştir.

Sonuç olarak; MYB ve MEB birbirinde çok farklı kavramlardır. İlgili Tebliğde meslek standardı yayınlanmış çalışanlarımıza MYB aldırmamız gereklidir. Çünkü; ÇSGB den yapılan açıklamada zorunluluğun ertelenmeyeceği fakat belge zorunluluğu için denetimlerde 2017 yılı başına kadar bir uygulama yapılmayacağını bildirdi. Belge zorunluluğun uzatıldığına dair bir mevzuat yayınlanmadı, yaşanılacak herhangi bir iş kazasında yargı sürecinde çalışanın MYB olup olmadığı sorulacaktır.


Saygılarımla.

Zuhal SEYHAN
Endüstri Mühendisi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
İş Güvenliği Uzmanı
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlayıcısı
Kimyasal Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com - zuhalseyhan@adrrisk.com
www.adrrisk.com

17 Mart 2017 Cuma

KİMLER HİJYEN EĞİTİMİ ALMALIDIR? NEREDEN ALMALIDIR?

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05.07.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre gıda ile teması bulunan personellerin hijyen eğitimlerinin aldırılması gerekmektedir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi itibari ile 27 konu başlığı altında hijyen eğitimleri verilmekte idi. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22.10.2015 tarih ve 10594077 sayılı makam onayı ile Hijyen Eğitimleri aşağıdaki şekilde birleştirilmiştir:

UYGULAMADAN KALDIRILAN PROGRAMLAR
TANIMLANAN PROGRAMLAR
Gıda Teknolojisi
Sağlık
Çay Üretimi ve İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi
Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen
Eğitimi
Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üretimi
Hijyen Eğitimi
Gıda Kontrol Elemanı Hijyen Eğitimi
Hububat İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi
Sebze ve Meyve İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi
Süt İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi
Zeytin İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi
Pazarlama ve Perakende
Kantin İşletmeciliği Hijyen Eğitimi
Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi
Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi
Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı
Hijyen Eğitimi
Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi
Toplum Sağlığını Koruyucu Hizmetler
Su Temini (Üretimi) Hijyen Eğitimi
Yiyecek İçecek Hizmetleri
Aşçı Hijyen Eğitimi
Bar Görevlisi (Barmen) Hijyen Eğitimi
Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Hijyen Eğitimi
Otel/Motel ve Lokanta Yöneticileri Hijyen Eğitimi
Pastacı Hijyen Eğitimi
Servis Görevlisi (Garson) Hijyen Eğitimi
Şef (Yiyecek Hazırlama ve Sunum Hizmetleri)
Hijyen Eğitimi
Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri
Sağlık
Cilt Bakımı Hijyen Eğitimi
Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetlerinde Çalışanlar
İçin Hijyen Eğitimi
Dövme ve Takı (Piercing) Hijyen Eğitimi
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetlerinde İşyeri
Sahipleri ve İşletenlerin Hijyen Eğitimi
Kuaför (Kadın/Erkek) Hijyen Eğitimi
Makyaj Hijyen Eğitimi
Vücut Bakımı Hijyen Eğitimi
Kaplıca, Hamam ve Sauna Görevlisi Hijyen Eğitimi

Yukarıdaki işlerde çalışan personeller için hijyen eğitimi aldırılması yeterlidir.
Hijyen eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından verilebilmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşların listesi için de aşağıdaki linki takip edebilirsiniz.


Saygılar.


Zuhal SEYHAN
Endüstri Mühendisi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
İş Güvenliği Uzmanı
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlayıcısı
Kimyasal Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com - zuhalseyhan@adrrisk.com
www.adrrisk.com